Kerhon säännöt

 

Cesky-kerho ry

SÄÄNNÖT

 

1 §                 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Cesky-kerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-

alue koko Suomi.

 

2 §                 YHDISTYKSEN KIELET

 

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi kuitenkin siten, että pääkielenä ja kirjanpitokielenä on suomi.

3 §                 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y.:n jäsenyhdistyksenä edistää ceskyterriereitten kasvatusta ja jalostusta sekä toimia aatteellisena yhdyssiteenä jäsenten keskuudessa näiden koiraharrastuksen edistämisessä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 

1.                   tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja

järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, antaa neuvoja ja opastusta

jäsenilleen sekä järjestää koiranäyttelyitä,

2 .                  harjoittaa jalostusneuvontaa,

 

3.                   korottaa rodun arvostusta,

 

4.                   levittää tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa,

 

5.                   seuraa kenneltoimintaa niin koti- kuin ulkomailla ja tekee alan kehittämistä

tarkoittavia aloitteita sekä,

 

6.                   harjoittaa yhteistoimintaa niin koti- kuin ulkomailla olevien keskusjärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä muodostaa

rahastoja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa yhdessä toimipaikassa

kioski- ja kahvilaliikettä ja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

4 §                 JÄSENET

 

Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt joko vuosi-, ainais-, perhe-, tuomari- tai kunniajäseninä.

 

Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut rodun hyväksi tai edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

 

 

 

Vuosi- ja perhejäsen suorittavat jäsenmaksun kerran vuodessa hallituksen päättämään päivämäärään mennessä. Yhdistys ei hyväksy uusia ainaisjäseniä. Jo hyväksytyt ainaisjäsenet säilyttävät jäsenyytensä. Tuomari- ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle

tai yhdistyksen kokouksessa, mutta hänen tulee kuitenkin suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olleet jäsenmaksunsa. Jos jäsen jättää suorittamatta jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai hyvien tapojen vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y.:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen tarvitaan yhdistyksen hallituksen yksimielinen päätös seuraavassa hallituksen kokouksessa. Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottamisasia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa saatuaan erottamisestaan tiedon.

 

5 §                 Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen vuosikokouksessa valitsema hallitus, johon vuodeksi

kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi valitaan vähintään neljä (4), enintään seitsemän (7) muuta jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

 

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa lähinnä puolet jäsenistä. Erovuorot ratkaistaan yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden aikana arvalla kaikkien hallituksenjäsenten osalta ja tämän jälkeen vuoron mukaan. Mikäli hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, yhdistyksen

kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) jäsenen läsnä ollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

Hallituksen tehtävänä on mm. :

 

1.                   hoitaa yhdistyksen kirjanpito ja muut juoksevat asiat,

 

2.                   kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset,

 

3.                   tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopivaksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi,

 

4.                   päättää jäsenyyksistä; liittymisestä ja eroilmoituksista sekä mahdollisista erottamisista, edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta,

 

5.                   määrätä yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y.:n ja Suomen Terrierijärjestö-Finland Terrierorganisation r.y.:n kokouksiin.

 

 

6 §                 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

7 §                 TILIT

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on esitettävä toiminnantarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viisi (5) päivää ennen vuosikokousta.

 

 

8 §                 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOKOONKUTSUMINEN

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsut kokoukseen toimitetaan kirjeitse viimeistään

yhtä (1) viikkoa ennen kokousta tai ilmoittamalla jäsenjulkaisussa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ilmestyvässä numerossa.

 

9 §                 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun aikana.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 

Kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla äänioikeutetulla jäsenellä yksi (1) ääni. Äänioikeutettuja jäseniä ovat vuosi-, perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenet. Äänioikeutta ei ole tuomarijäsenellä.

 

Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan

vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

 

10 §               VUOSIKOKOUS

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat :

 

1.                   kokouksen avaus,

 

2.                   valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi

(2) ääntenlaskijaa,

 

3.                   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

 

4.                   hyväksytään kokouksen työjärjestys,

 

5.                   esitetään tilipäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto,

 

6.                   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

 

7.                   vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus,

 

8.                   valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle,

 

9.                   valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä,

 

10.                 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on

hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 

11 §               SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistykseen hallitukselle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

12 §               YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) toisiaan vähintään kuukauden (1)

väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen vuosikokous. Purkamispäätöksen on saavutettava vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistö

annetuista äänistä.

 

Jos kerho puretaan, jäljelle jäävän rahasumman yhdistyksen viimeinen hallitus lahjoittaa päätöksensä mukaan parhaaksi katsomalleen koirien terveys- tai hyvinvointitutkimukselle.

 

 

 

Säännöt hyväksytty 3.3.2013 Cesky-kerho ry:n vuosikokouksessa

Säännöt hyväksytty xx.xx.xxx Patentti- ja Rekisterihallitus / Yhdistysrekisteri